Mål

Prosjektbeskrivelse: hvorfor, hvordan og målsetning


Objektmål:

Prosjektet skal gi tilbud om metodisk kulturopplæring innen feltene scenekunst og musikk. Barn og unge med spesielle behov vil mangle mye av den erfaringen jevnegamle har tilegnet seg, da de pga kommunikasjonsvanskene ofte har hatt liten mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter innen disse felt. Opplæringen vil ta utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted og erfaring, og søker å øke enkeltindividets forståelse og beherskelse av det valgte fagfelt.

Opplæringen vil legge vekt på kollektive arbeidsprosesser som skal styrke den enkeltes evne og vilje til samarbeid. Videre skal deltakerne videreutvikle sosiale ferdigheter, så som å kunne kommunisere i og utenfor gruppen, godta andres meninger og bidra med egne.

Effektmål:

- Gjennom utvikling av kulturelle mestringsstrategier for barn og unge med spesielle behov, vil
prosjektet legge grunnlaget for aktiv deltakelse i ordinære kulturaktiviteter i voksenlivet.
- Gjennom å utvikle mestring i forhold til både kreative gruppeprosesser og det å stå foran en
forsamling vil prosjektet også legge grunnlaget for at deltakerne får økt yrkesdeltakelse og
redusert frafall i arbeidslivet.

Mål knyttet til:

det estetiske
Kunnskaper : om uttrykksformer, dramaturgi og kunsttradisjon
Ferdigheter : i forhold til formspråk, samspill og virkemidler
Holdninger : til musikk, scene, bevegelse og kropp

det tematiske
Kunnskaper : om det tematiske innholdet
Ferdigheter : i å reflektere, prioritere og vurdere
Holdninger : til handlingsvalg og konsekvenser

det sosiale
Kunnskaper : om seg selv og andre
Ferdigheter : i kommunikasjon og samarbeid
Holdninger : til individ, gruppe og samfunn

Comments are closed.